ESDENT

Tomografia Stomatologiczno-Laryngologiczna

Kontakt

Poznań577 488 788Pon-Pt 9.00-19.00

ul. Rataje 166/lok.13również rejestracja online
Kontakt

Wrocław 71 307 60 70Pon-Pt 9.00 - 17.00

ul. Pomarańczowa 8również rejestracja online

Czym jest RODO i jakie daje prawa?

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy informację, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez ESDENT oraz jak można z nich skorzystać.

Prawa podmiotów danych:

1. W związku z przetwarzaniem przez ESDENT Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

1. Prawo dostępu do treści danych;

2. Prawo do sprostowania danych;

3. Prawo do usunięcia danych;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. Prawo do przenoszenia danych;

7. Prawo do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

2. W zakresie realizacji prawa dostępu do danych masz prawo do uzyskania od ESDENT potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Masz również prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.

3. W zakresie realizacji prawa do sprostowania danych masz prawo żądać od ESDENT niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4. W zakresie realizacji prawa do usunięcia danych (tzw. "prawa do bycia zapomnianym"), masz prawo do żądania od ESDENT niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a ESDENT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć, pod warunkiem że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:

1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

2. Cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i ESDENT nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych;

3. Wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych i ESDENT nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;

4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na ESDENT;

6. Minął ustawowy okres dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej. 

5. W zakresie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych masz prawo do żądania od ESDENT ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

1. Jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez ESDENT - na okres umożliwiający sprawdzenie przez ESDENT prawidłowości tych danych;

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

3. ESDENT nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

4. Wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych - do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ESDENT są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ESDENT może przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

6. W zakresie realizacji prawa do przeniesienia danych masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, dostarczonych ESDENT, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych innemu administratorowi danych (bezpośrednio przez ESDENT do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez ESDENT.
ESDENT jest zobowiązany udostępnić Twoje dane, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:

1. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.

7. W zakresie realizacji prawa do sprzeciwu masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, którego podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes ESDENT lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie powyższych przesłanek.
ESDENT nie może nadal przetwarzać Twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W zakresie realizacji prawa do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych, gdy sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez ESDENT narusza rozporządzenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych jest ESDENT Dental Equipment z siedzibą we Wrocławiu (54-058), ul. Pomarańczowa 8 (dalej jako „ESDENT”). Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych jest ESDENT.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawahch związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ESDENT możesz skontaktować się z naszym administratorem danych osobowych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jakie jest źródło pozyskiwania moich danych osobowych?

Dane osobowe trafiają do ESDENT z 2 źródeł:

1. Dane pozyskane ze skierowań na badania tomograficzne;

2. Dane pozyskane podczas wizyty w Pracowni tomograficznej.

Jaki jest zakres moich danych osobowych przetwarzanych przez ESDENT?

Jeżeli korzystasz z usług Pracowni Tomograficznej Twój lekarz stomatolog/laryngolog wypełnia druk skierowania na prześwietlenie, uzupełniając go Twoimi danymi osobowymi, a w szczególności: Imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy twoją dokumentację medyczną, która obejmuje zdjęcia, zgodnie ze wskazaniami zwartymi na skierowaniu, a także opis zdjęć. Zdjęcia te otrzymujesz na płycie CD lub na pamięci USB. Dodatkowo za twoją zgodą, którą przekazujesz w formie pisemnej w Pracowni, komplet zdjęć może zostać przekazany w formie elektronicznej Twojemu lekarzowi, na podstawie obowiązującej procedury obiegu dokumentacji Pracowni.

Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, również potrzebujemy te dane, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Dane zbierane są wyłącznie w celach medycznych, a dostęp do dokumentacji mają wyłącznie upoważnione osoby.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

1. Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość, jak również w naszych Pracowniach.

2. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

3. Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

4. Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty w Pracowni, przypomnieć Ci o wizycie czy poinformować o możliwości odbioru dokumentacji, np. w formie zdigitaliowanej. Nasz kontakt może dotyczyć również przypomnień co do zalecanych działań profilaktycznych (np. przeglądy stomatologiczne), których podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych.

5. Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Podstawa prawna dla punktów 1-5: Przepis prawa - w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej akty wykonawcze).

6. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Podstawa prawna: W ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

7. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Przepisy podatkowe (np. ustawa o rachunkowości).

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Wyrażenie zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora, jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedzisz nas w jednej z naszych Pracowni. Aby odwołanie zgody było skuteczne, konieczne jest poprawne zweryfikowanie tożsamości.